مطالعات حقوق خصوصی

نشست علمی"مفهوم تقصیر در مسئولیت پزشکی با نگاهی به تحولات جدید حقوق ایران" با حضور دکتر رضا خشنودی دانلود 


نشست علمی"مقررات بین المللی در خصوص استقلال ضمانت نامه های بانکی با نگاهی به حقوق ایران” به همت موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در تاریخ 23 آذر 1392 با حضور دکترعلیرضا مسعودی،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران دانلود  


نقد رأی قضایی با موضوع معاملات تاجر ورشکسته با حضور دکتر جنیدی، دکتر کاویانی و دکتر کلانتریان دانلود  


نشست علمیات ابطال عملیات اجرایی و خسارات قابل مطالبه با حضور دکتر خدابخشی دانلود  


نشست علمی”نگاهی به ابعاد حقوقی بانکداری مرکزی” در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۲ با همت موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،با حضور دکتر محمود باقری عضور هیئت علمی دانشگاه تهران و با سخنرانی دکتر حمید قنبری رئیس گروه تحقیقات دعاوی و قراردادهای بین المللیدانلود  


 نقد آرای قضائی با موضوعایفای دین از جانب غیر مدیون” را با حضور دکتر ایرج بابایی استاد دانشگاه و پژوهشگر قوه قضائیه،دکتر محسن ایزانلو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر رحیمی از قضات دادگاه تجدید نظر دانلود 


نشست علمیاعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی با همت موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ با حضور دکتر عبدالله خدابخشی مدرس دانشگاه و قاضی سابق دادگستری دانلود  


گزارش پرونده یک قتل (از شروع جرم تا اجرای حکم)، با سخنرانی دکتر وحید، دکتر صابری، دکتر راسخ، دکتر کوشا، دکتر شیری

خلاصه پرونده   صوت بخش نخست    صوت بخش دوم    


رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخشهای نفت و گاز با حضور دکتر حکیمیان، دکتر ابراهیمی، دکتر ایرانپور، دکتر امین زاده   دانلود  


مباحث اصول عملیه در حقوق، دکتر حسین قافی دانلود