مطالعات حقوق خصوصی

مقررات داخلی

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1394

قانون حمایت خانواده مصوب 1391  و آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393
قانون حمایت خانواده مصوب 1353
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1382
قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1393 

نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان دریافت

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون اصلاح معادن دریافت